top of page

Mail disclaimer

Deze e-mail en alle bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en kunnen informatie bevatten die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Als u niet de bovengenoemde geadresseerde bent, dan is het bekendmaken, reproduceren, kopiëren, distribueren of elke andere vorm van verspreiding of gebruik van deze communicatie verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen, breng de verzender daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wis dit bericht. Deze e-mail bevat geen professioneel advies en vormt geen aanbod van een product of dienst aan de geadresseerde, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik van e-mail is niet gegarandeerd veilig of foutloos. Informatie kan worden onderschept, vervalst, vernietigd of verloren gaan, ze kan te laat of onvolledig binnenkomen of virussen bevatten. De verzender aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van dit bericht en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die de gebruiker heeft geleden als gevolg van het versturen via e-mail. 

This e-mail and any attached files are confidential and may contain information which is protected by intellectual property rights. If you are not the addressee named above any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is prohibited. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. This e-mail does not contain any professional advice and does not constitute an offer regarding any product or service toward the addressee, unless explicitly stated so. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.

bottom of page